Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Kamer van Koophandel te Breda zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van KUZEE WONINGONTRUIMING vervallen.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door KUZEE WONINGONTRUIMING schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die aan KUZEE WONINGONTRUIMING een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, werkzaamheden door haar laat uitvoeren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
1.4 Onder schriftelijk wordt verstaan alles wat met de post, e-mail, sms, whatsapp of andere media wordt medegedeeld en/of verzonden zodat een afspraak of opdracht is vastgelegd en na te gaan.
1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan KUZEE WONINGONTRUIMING, van welke aard ook.
1.6 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanuit Roosendaal, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.7 Afspraken met anderen dan de directeur binden KUZEE WONINGONTRUIMING niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.8 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door KUZEE WONINGONTRUIMING met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.9 Als ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. KUZEE WONINGONTRUIMING is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 De termijn, waarbinnen een aanbieding geldig blijft, is 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. Wanneer een bevestiging van de offerte na deze 3 maanden wordt gegeven dan zal in overleg met Kuzee Woningontruiming worden bekeken of de aanneemsom, die vermeld staat op de offerte, nog actueel is.
Is deze aanneemsom niet meer actueel, dan zal in goed overleg met de opdrachtgever een nieuwe prijs worden afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de afvoerkosten en stortingskosten voor het afval tussentijds gestegen zijn.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering of uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Alle door KUZEE WONINGONTRUIMING opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., inclusief afvoer en storting afval en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5 Alle kosten ten behoeve van het werk benodigde energie en water komen voor rekening van opdrachtgever, evenals, indien van toepassing, kosten voor transport op het werk (kranen, laadschoppen, etc.) en kosten voor grond-, funderings-, hei-, hak-, breek-, metsel-, timmer-, bouwkundige-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel of andere bouwkundige werkzaamheden. Ook draagt opdrachtgever de kosten voor eventueel stempelen, stutten en het opzetten van steigers alsmede de kosten voor de huur of het gebruik van voornoemd materieel. Transportkosten van het magazijn van KUZEE WONINGONTRUIMING tot aan het werk – mits per as bereikbaar- zijn voor rekening van KUZEE WONINGONTRUIMING.
2.6 Opdrachtgever is verplicht Kuzee Woningontruiming op de hoogte te stellen van eventuele gevaren op de werklocatie zoals onder andere chemisch afval, asbest, zwakke vloeren en trappen, drugsafval, wapens, explosieve stoffen, scherpe voorwerpen.
Indien Kuzee Woningontruiming dergelijke of vergelijkbare gevaren aantreft nadat is aangevangen met de werkzaamheden behoudt Kuzee Woningontruiming zich het recht voor de werkzaamheden te stoppen en de aanneemsom of een deel hiervan in rekening te brengen.
2.7 KUZEE WONINGONTRUIMING is gehouden voorzieningen te treffen voor de afvoer van vrijgekomen materialen. Als het gevaarlijk en/of chemisch afval betreft, is opdrachtgever gehouden dit te laten verwijderen door een voor dat afval door de overheid erkend bedrijf. Alle kosten voor afvalverwijdering of afvoer van overtollige materialen komen voor rekening van opdrachtgever. Als KUZEE WONINGONTRUIMING voor één van de voornoemde zaken zorgdraagt, wordt dit aan opdrachtgever doorbelast, tenzij in de opdrachtbevestiging anders aangegeven.
2.8 Eventuele precariorechten en/of andere door de overheid opgelegde heffingen komen voor rekening van opdrachtgever.
2.9 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en aanwezigheid van materialen ten tijde van het opmaken van de offerte-stelling tenzij anders afgesproken en vastgelegd in de offerte.
2.10 Als een opdracht uitblijft, behoudt KUZEE WONINGONTRUIMING zich het recht voor de gemaakte voorbereidings- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een intense voorbereiding van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
2.11 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal KUZEE WONINGONTRUIMING gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele opdracht is uitgevoerd verhogingen van tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen welke voor KUZEE WONINGONTRUIMING kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
2.12 Als de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan KUZEE WONINGONTRUIMING wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle in dit hoofdstuk bedoelde stukken, binnen acht dagen franco aan KUZEE WONINGONTRUIMING terug te zenden. Als de offerte digitaal is verzorgd dienen alle in dit hoofdstuk bedoelde stukken gewist te worden op alle bewaarplaatsen: computers, HD’s, SSD, mobiele devices of anderszins.

3. OPDRACHTEN
3.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever en KUZEE WONINGONTRUIMING. KUZEE WONINGONTRUIMING is eerst gebonden ná verzending van de opdrachtbevestiging per post, e-mail of anderszins. Als de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan KUZEE WONINGONTRUIMING kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De opdrachtgever doet bij het verlenen van de opdracht aan Kuzee Woningontruiming, afstand van de boedel en geeft Kuzee Woningontruiming toestemming om de boedel uit het werkadres te halen en verklaart tevens òf eigenaar te zijn van de inboedel òf hiervoor gemachtigd te zijn.
3.3 Alle offertes zijn gemaakt op basis van inboedel tijdens de bezichtiging. Kuzee Woningontruiming behoudt zich het recht voor om te bepalen wat er met deze boedel wordt gedaan, dus is het de opdrachtgever niet toegestaan de betreffende boedel, of een gedeelte daarvan, uit de woning te halen. Als dat wel het geval is zal de aanneemsom daarop worden aangepast.
3.4 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan KUZEE WONINGONTRUIMING ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door KUZEE WONINGONTRUIMING zijn bevestigd.
3.5 De opdrachtgever heeft het recht om 14 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden de opdracht, zonder opgaaf van redenen, te annuleren. Wordt de opdracht na deze termijn geannuleerd, dan is Kuzee Woningontruiming gerechtigd de eventueel reeds gemaakte kosten, naar redelijkheid door te berekenen aan de opdrachtgever. Wordt de opdracht binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden geannuleerd, dan zal 25% van de aanneemsom in rekening gebracht worden bij opdrachtgever.
3.6 Als de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door KUZEE WONINGONTRUIMING schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan KUZEE WONING-ONTRUIMING alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, e.d.) te vergoeden. Als KUZEE WONINGONTRUIMING zulks wenst, is opdrachtgever ook gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.7 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.8 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden KUZEE WONINGONTRUIMING eerst na schriftelijke acceptatie.
3.9 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.10 Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art.6:265B.W.i alsmedeinalleandereartikelendaaromtrent.
3.11 KUZEE WONINGONTRUIMING is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, als deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
3.12 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk, in geval van afwijkingen van bedragen en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden en in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3.13 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan vindt verrekening plaats bij de eindafrekening.
3.14 Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
3.15 Als het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft KUZEE WONINGONTRUIMING recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen, waarbij het saldo van minderwerk nooit meer mag bedragen dan 10% van de aanneemsom.
3.16 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van KUZEE WONINGONTRUIMING op verrekening daarvan onverlet.
3.17 In geval van stelposten worden de aan KUZEE WONINGONTRUIMING berekende bedragen of de door KUZEE WONINGONTRUIMING gemaakte kosten, verhoogd met 10%, ten laste gebracht van de desbetreffende stelpost. Indien de stelpost te hoog of te laag blijkt ingeschat vindt verrekening plaats als bij meer- en minderwerk.
3.18 Verwerkingskosten van in stelposten opgenomen materialen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet opgenomen in de aanneemsom en zullen als meerwerk worden verrekend.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 In principe dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat een werk zoveel mogelijk vrij wordt gehouden van personen en goederen die daar niet thuishoren.
Vooraf aan uitvoering van de werkzaamheden wordt de toegang tot het werkadres met opdrachtgever afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van sleutels of opendoen door opdrachtgever of derden. Indien opdrachtgever hierin verzuimt, dan is Kuzee Woningontruiming gerechtigd eventuele extra gemaakte kosten, naar redelijkheid, in rekening te brengen.
4.2 De op de offerte vermelde kosten voor het verwijderen van de vloerbedekking hebben betrekking op de zichtbare laag inclusief een mogelijk losliggende onderlaag. Mochten er hieronder meerdere lagen liggen òf mocht de onderlaag verlijmd zijn, dan geldt hiervoor een meerprijs, welke vooraf met opdrachtgever wordt besproken, nog voordat deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd.
Kuzee Woningontruiming geeft geen garantie op het volledig verwijderen van lijm, foam, of tapijtresten.
4.3 Als er op de dag van de werkzaamheden om welke reden dan ook géén elektra of water aanwezig is, dan dient de opdrachtgever dat vooraf kenbaar te maken aan Kuzee Woningontruiming.
Indien elektra of water wel noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden, dan kan Kuzee Woningontruiming extra kosten berekenen voor het regelen van noodvoorzieningen.
4.4 Elke gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
4.5 KUZEE WONINGONTRUIMING is gehouden te zorgen voor afdoende mogelijkheden voor de afvoer en/of opslag van goederen.
4.6 Als tijdens de uitvoering van het werk de gewone functie van het perceel geheel of ten dele gehandhaafd blijft, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen, dat er voor KUZEE WONINGONTRUIMING afdoende mogelijkheden aanwezig zijn om de opdracht uit te voeren. Ook dient opdrachtgever te zorgen dat derden, die in zijn opdracht werken uitvoeren, geen vertraging veroorzaken voor de werkzaamheden van KUZEE WONINGONTRUIMING. Als er toch om voornoemde redenen vertraging ontstaat komen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.
4.7 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat , indien nodig, de benodigde beschikkingen, vergunningen en ontheffingen op het werk aanwezig zijn.
4.8 De uitvoeringsdata worden door KUZEE WONINGONTRUIMING steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoering vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van KUZEE WONINGONTRUIMING eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
4.9 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Als een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft KUZEE WONINGONTRUIMING enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn.
De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever KUZEE WONINGONTRUIMING bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door KUZEE WONINGONTRUIMING schriftelijk is bevestigd.
4.10 Overeengekomen termijnen gelden slechts als en voor zover het pand is opengesteld aan KUZEE WONINGONTRUIMING. Als ten gevolge van niet- tijdige levering door opdrachtgever de uitvoering van de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal KUZEE WONINGONTRUIMING daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet- tijdige levering door de opdrachtgever is KUZEE WONINGONTRUIMING gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige toegang dient door opdrachtgever te geschieden.
4.11 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van KUZEE WONINGONTRUIMING, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.12 Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever KUZEE WONINGONTRUIMING bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door KUZEE WONINGONTRUIMING schriftelijk is bevestigd.
4.13 Als de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is, dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan KUZEE WONINGONTRUIMING kennisgeeft, onverminderd het recht van KUZEE WONINGONTRUIMING om binnen 2 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat KUZEE WONINGONTRUIMING per omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.14 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met KUZEE WONINGONTRUIMING voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft KUZEE WONINGONTRUIMING het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan KUZEE WONINGONTRUIMING verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.15 KUZEE WONINGONTRUIMING is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, als zulks naar mening van KUZEE WONINGONTRUIMING een goede uitvoering bevordert.
4.16 Als KUZEE WONINGONTRUIMING goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die KUZEE WONINGONTRUIMING gemaakt heeft, ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft KUZEE WONINGONTRUIMING ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
4.17 Als tijdens de uitvoering van een door KUZEE WONINGONTRUIMING aangenomen werk blijkt, dat ten gevolge van aan KUZEE WONINGONTRUIMING onbekende omstandigheden of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft KUZEE WONINGONTRUIMING het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of minderkosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door KUZEE WONINGONTRUIMING reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden.
4.18 KUZEE WONINGONTRUIMING meldt aan de opdrachtgever telefonisch of per e-mail dat de opdracht is uitgevoerd.
4.19 Een werk is goedgekeurd als:
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd of heeft aanvaard.
b. Opdrachtgever het werk niet binnen 48 uur na oplevering heeft gekeurd.
c. Opdrachtgever het werk in gebruik neemt of laat nemen alvorens het werk opgeleverd is.
4.20 Na oplevering van het werk aanvaardt KUZEE WONINGONTRUIMING geen enkele aansprakelijkheid meer jegens opdrachtgever of derden anders dan genoemd in hoofdstuk 6.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1 De met KUZEE WONINGONTRUIMING overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel is overeengekomen.
5.2 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door KUZEE WONINGONTRUIMING over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het voren bedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.
5.3 Storingen in het pand ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, vorstverlet, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan KUZEE WONINGONTRUIMING door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan KUZEE WONINGONTRUIMING van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
5.4 Een termijn waarbinnen een werk dient te worden opgeleverd, kan uitgedrukt worden in werkbare dagen. Een niet werkbare dag kan zijn, evenals gevallen genoemd in het vorige artikel een landelijke of ter plaatse van het werk geldende officiële rust- of feestdag, een dag of halve dag waarin het weer de op dat moment uit te voeren werkzaamheden redelijkerwijs niet toelaat en vrije dagen voortvloeiende uit de voor KUZEE WONINGONTRUIMING geldende C.A.O..
5.5 Werkbare dagen worden berekend in halve dagen. Na twee uur oponthoud is een halve dag onwerkbaar. Na vijf uur oponthoud is een hele dag onwerkbaar.
5.6 Ingeval van overmacht zal KUZEE WONINGONTRUIMING daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever en zal de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting KUZEE WONINGONTRUIMING het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. RECLAMES EN GARANTIE
6.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. KUZEE WONINGONTRUIMING is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, tekst op de website, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van KUZEE WONINGONTRUIMING als bindend.
6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk 48 uur na oplevering – aan KUZEE WONINGONTRUIMING worden gemeld. Gebreken aan een deel van het uitgevoerde werk geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
6.3 Opdrachtgever zal alle door KUZEE WONINGONTRUIMING voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door KUZEE WONINGONTRUIMING en/of door hem aangewezen derden in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
6.4 Als KUZEE WONINGONTRUIMING een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerste geval dient opdrachtgever KUZEE WONINGONTRUIMING alle medewerking te verlenen.
6.5 KUZEE WONINGONTRUIMING aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
6.6 Als gebreken (w.o. barsten, scheuren, verzakkingen, afbrokkelen, verkleuring, etc.) zijn ontstaan door materiaalkeuze en/of constructie- of verwerkingskeuze door of namens de opdrachtgever aanvaardt KUZEE WONINGONTRUIMING geen verantwoordelijkheid.
6.7 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
6.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft KUZEE WONINGONTRUIMING niet; met name zal KUZEE WONINGONTRUIMING in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
6.9 KUZEE WONINGONTRUIMING is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan KUZEE WONINGONTRUIMING verstrekte garantie.
6.10 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van KUZEE WONINGONTRUIMING.
6.11 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, als zij schriftelijk door KUZEE WONINGONTRUIMING zijn bevestigd.
6.12 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.
6.13 Alle schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door toedoen van door opdrachtgever geleverde goederen komen voor rekening van opdrachtgever.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Onder voorbehoud van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt KUZEE WONINGONTRUIMING generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door KUZEE WONINGONTRUIMING te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.
7.2 Opdrachtgever is gehouden KUZEE WONINGONTRUIMING schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen KUZEE WONINGONTRUIMING instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde, waaronder schade door verontreiniging door bij werkzaamheden van KUZEE WONINGONTRUIMING vrijkomende materialen.
7.3 Als een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
7.4 KUZEE WONINGONTRUIMING verplicht zich de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
7.5 KUZEE WONINGONTRUIMING aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.6 In geval er graafwerkzaamheden plaats dienen te vinden stelt KUZEE WONINGONTRUIMING zich van tevoren op de hoogte van de ligging van de gebruikelijke kabels. Onder gebruikelijke kabels wordt verstaan de kabels van gas, water, elektra, KPN of andere telecombedrijven, stadsverwarming en/of C.A.I.-bedrijven. KUZEE WONINGONTRUIMING aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schades aan kabels, anders dan voornoemd.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan KUZEE WONINGONTRUIMING verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
8.2 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van KUZEE WONINGONTRUIMING de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan KUZEE WONINGONTRUIMING zal cederen. Opdrachtgever verleent KUZEE WONINGONTRUIMING al nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de desbetreffende vordering(en) over te gaan.
8.3 De goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
8.4 KUZEE WONINGONTRUIMING is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens KUZEE WONINGONTRUIMING niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,-voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
9.1 KUZEE WONINGONTRUIMING behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, calculaties en websitepagina’s, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, offertes, tekeningen, schetsen en calculaties en websitepagina’s slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

10. BETALING
10.1 Als de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van KUZEE WONINGONTRUIMING of haar kredietverzekeraar daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.
KUZEE WONINGONTRUIMING of haar kredietverzekeraar zijn gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Met uitzondering van het gestelde sub 2 dienen alle betalingen te geschieden binnen 14 dagen (of 21 dagen indien afgesproken) na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt, zoals aangegeven op de factuur. De betalingstermijn die op de factuur wordt gemeld is uitgangspunt.
10.3 Als in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever ook over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. 10.4 Als en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke KUZEE WONINGONTRUIMING moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,–.
10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door KUZEE WONINGONTRUIMING doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van KUZEE WONINGONTRUIMING zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan KUZEE WONINGONTRUIMING cederen. Opdrachtgever verleent KUZEE WONINGONTRUIMING al nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de desbetreffende vordering(en) over te gaan.
10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 3 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft KUZEE WONINGONTRUIMING het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door KUZEE WONINGONTRUIMING te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien KUZEE WONINGONTRUIMING aanleiding ziet zulks te verlangen.
10.7 KUZEE WONINGONTRUIMING is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat eventuele al verzonden deelfacturen zijn voldaan.

11. GESCHILLEN
11.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van KUZEE WONINGONTRUIMING is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

12. SLOTBEPALINGEN
12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij KUZEE WONINGONTRUIMING.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, maart 2021

Artikel 265

1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

Download de Algemene leveringsvoorwaarden als PDF.

N

Duidelijke afspraken

N

Discretie verzekerd

N

Wij doneren aan goede doelen

N

I.c.m. inboedelopkoop

Vraag vandaag nog gratis een offerte aan: